Privacyverklaring

Waarom deze privacy statement? 

Millette BV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij doen er bijgevolg alles aan om jouw privacy te waarborgen en de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. Met deze Privacy Statement wil Millette BV de Gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de Gebruiker. 

Millette BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Millette BV verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk om iedere Gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Jouw persoonsgegevens worden door Millette BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, mits toestemming van de Gebruiker
  • Het verwerken en verzenden van bestellingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en verwerken: 

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail en optioneel telefoonnummer

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Millette BV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Millette BV. Bovendien worden de gegevens louter gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. We kunnen je dan ook geruststellen dat jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. 

Hiernaast worden er bij een bezoek aan de website van Millette BV enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Millette BV bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Verstrekking aan derden

Millette BV zal de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (vb Gerechtelijk bevel). 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij gebruiken COOKIES

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van Casamillette.be wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

Bewaartermijn

Millette BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien de gegevens voor een periode van 5 jaar niet zijn gebruikt, zullen deze niet langer worden bewaard. 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Millette BV kan zijn privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website.